Wtorek, 03 Wrzesień, 2019

Kolejne środki finansowe na nowosądeckie drogi

Prezydent Miasta Nowego Sącza pozyskał prawie 6 mln złotych na przebudowę i remont kolejnych nowosądeckich ulic. Pozyskane środki pochodzą z budżetu państwa w ramach utworzonego w ub. r. Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach ogłoszonego naboru, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, złożył dwa wnioski na modernizację zniszczonych dróg w mieście:
  • Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ciąg ulic św. Kunegundy – Grodzka – szacunkowa wartość zadania wynosi 4 343 634,02 zł a kwota otrzymanego dofinansowania 2 606 180,00 zł. W ramach tego zadania zostanie przebudowany ciąg komunikacyjny od skrzyżowania z ul. Zygmuntowską do skrzyżowania z Al. Wolności. Wzmocniona zostanie podbudowa jezdni, zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz odcinki chodników dla pieszych, a jezdnia zyska nową nawierzchnię. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie oraz ustawiony zostanie radar, informujący o prędkości ruchu pojazdów. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie z ul. Jagiellońską, w miejsce którego powstanie rondo.
  • „Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – Al. Sucharskiego – szacunkowa wartość zadania wynosi 5 603 711,71 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 3 362 227,00 zł. W ramach zaplanowanych robót wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wymieniona zostanie nawierzchnia drogi. Zmodernizowane zostaną również chodniki dla pieszych na cłym odcinku, a oznakowanie przejść dla pieszych będzie bardziej czytelne.
Zgodnie z warunkami konkursu, zakładany poziom dofinansowania w/w zadań wynosił 50%, jednak ostatecznie poziom dofinansowania dla Miasta Nowego Sącza wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych. W ostatnich tygodniach Prezydent Ludomir Handzel zawnioskował o dofinansowanie dla kolejnych 4 – rech inwestycji drogowych w Nowym Sączu i obecnie trwają procedury dla oceny zgłoszonych zadań.

Informacja:  +48 18 442-79-67