Przebudowa ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu

Projekt współfinansowy z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 7 172 663,04 PLN

Kwota dofinansowania: 660 000,00 PLN

Wkład własny: 4 964 978,16 PLN

Termin realizacji: 2007-2011

W ramach projektu przebudowano ulicę Długoszowskiego, poszerzono jezdnię do szerokości 6 m oraz wybudowano obustronne chodniki. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne oraz sieć teletechniczną i energetyczną, usunięto kolizję z siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Informacja:  +48 18 442-79-67