Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz
Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Całkowita wartość projektu: 90 813 990,00 PLN
Dofinansowania UE: 77 191 891,50 PLN
Wkład własny: 13 622 098,50 PLN

Inwestycja realizowana jest na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. W ramach projektu zostanie wykonana rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego na rzece Dunajec wraz z rozbudową DK 28 i towarzyszącą jej infrastrukturą. Ponadto przewidziana jest modernizacja istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska oraz budowa chodników i drogi rowerowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 75 i 28 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości środowiska na terenie miasta Nowego Sącza.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67