Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych

W celu zapewnienia realizacji POIiŚ w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych. Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji  w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

Miasto Nowy Sącz (Beneficjent Projektu) oraz Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu (Jednostka realizująca projekt) realizują projekt pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w ramach POIiŚ 2014-2020.

W związku z powyższym jest możliwość zgłoszenia nadużycia poprzez:

  1. adres e-mail: nadużycia.pois@mr.gov.pl;
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci na wskazanym formularzu;
  3. adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl
  4. https://www.nowysacz.pl/
  5. http://mzd.nowysacz.pl/

Jednostka realizująca projekt zobowiązana jest do:

  1. zachowania poufności i nieujawniania informacji dotyczących danych osobowych osób zgłaszających informacje o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego,
  2. powstrzymania się od ustalania personaliów osoby, która przekazała zgłoszenie  o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyciu finansowym w sposób anonimowy,

 

Zasady rozpatrywania przez Instytucje Zarządzającą POIiŚ przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura  i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia  za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia  (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  3. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

 

 

Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu technicznego drogi krajowej nr 87 położonej poza siecią TEN-T. Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Królowej Jadwigi w Nowym Sączu wraz z budową kanalizacji deszczowej.  W ramach przebudowy nastąpiło zwiększenie nośności przebudowanej jezdni do 115kN/oś.  Celem projektu było usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę jezdni i ruchu pieszego poprzez przebudowę chodników oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oznakowanie poziome i pionowe, jak również zastosowanie nowych urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Całkowita wartość inwestycji 20 087 581,67 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 17 074 444,41 PLN
Termin realizacji: 2010-2011

Projekt "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)" jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl

Całkowita wartość inwestycji 98 498 66,05 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 83 695 584,57 PLN
Termin realizacji: 2014-2015

Projekt "Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl" jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Projekt budowlany (plik skompresowany zip 368MB)
2. Projekt wykonawczy (plik skompresowany zip 294MB)

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Przebudowa ulicy Długoszowskiego w Nowym Sączu

Projekt współfinansowy z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej
Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 7 172 663,04 PLN

Kwota dofinansowania: 660 000,00 PLN

Wkład własny: 4 964 978,16 PLN

Termin realizacji: 2007-2011

W ramach projektu przebudowano ulicę Długoszowskiego, poszerzono jezdnię do szerokości 6 m oraz wybudowano obustronne chodniki. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie uliczne oraz sieć teletechniczną i energetyczną, usunięto kolizję z siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast

Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T
i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Beneficjent: Miasto Nowy Sącz
Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN
Dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLN

Inwestycja realizowana jest na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej nr 75. W ramach projektu zostanie wykonana rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego na rzece Dunajec wraz z rozbudową DK 28 i towarzyszącą jej infrastrukturą. Ponadto przewidziana jest modernizacja istniejących skrzyżowań w rejonie ulic Bulwar Narwiku – Legionów – Tarnowska (DK 75) i ulic Krakowska – Dunajcowa – Starowiejska oraz budowa chodników i drogi rowerowej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Nowego Sącza do sieci TEN-T poprzez poprawę stanu technicznego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych 75 i 28 oraz zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa jakości środowiska na terenie miasta Nowego Sącza.

Informacja:  +48 18 442-79-67