Komunikat w sprawie umieszczania materiałów wyborczych.

W związku z kampanią wyborczą w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na podstawie artykułu 109 i 110 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu  wykonujący zadania zarządcy dróg informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na urządzeniach i obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych znajdujących się w zarządzie gminy z wyłączeniem:

 • obiektów inżynieryjnych: mostów, kładek, estakad i wiaduktów

• słupków i słupów z umieszczonymi: znakami drogowymi, nazwami ulic

• sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej

• wiat przystankowych

Zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, jak również nie podlega opłacie. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód -  dopuszcza się mocowanie materiałów wyborczych tylko i wyłącznie za pomocą plastikowych opasek montażowych.

Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Po upływie tego terminu materiały wyborcze mogą zostać usunięte na koszt obowiązanych.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67