Czwartek, 22 Sierpień, 2019

Materiały wyborcze w pasie drogowym

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zwraca uwagę o konieczności przekazania do zarządcy drogi informacji o lokalizacji oraz okresu zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie materiałów wyborczych (billboardów, plakatów, itp.) w pasie drogowym na terenie Miasta Nowego Sącza i o powierzchni tych materiałów. Informację tą należy przekazać przed zajęciem pasa drogowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U
z 2018r., Nr 2068 z późn. zm.), umieszczenie reklamy w pasie drogowym, warunkowane jest uzyskaniem zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, zarządca drogi wymierza
w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności należnej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę została ustalona Uchwałą Nr XXXVI/428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 16.11.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Nowego Sącza. 

Informuję również, iż według wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 21 lipca 2017r. II GSK 2937/15, przepisy Kodeksu wyborczego nie wyłączają konieczności uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej – w sytuacji, gdy materiał wyborczy ma być umieszczony w pasie drogowym. Zdaniem NSA materiał wyborczy jako przekaz informacji jest nośnikiem ten informacji, tym samym ma zasadniczy charakter reklamy.

Informacja:  +48 18 442-79-67