Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia

Forma wykonania usługi:

Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
    • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę
    • określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia
  2. Do wniosku należy załączyć:
    • plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany .

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Bez opłat

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:
mgr inż. Grzegorz Szczurek - Główny Specjalista ds. uzgodnień zmian w pasie drogowym

 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usytuowanie obiektu przy drodze

 Wniosek o wyznaczenie linii ogrodzenia

 

Informacja regionalna +48 18 442-79-67