Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Budowa, przebudowa i remonty zjazdów z ulic.

Forma wykonania usługi:

Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) - art.29

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
2. Do wniosku należy załączyć:

  • - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległej do drogi publicznej,
  • - kopię mapy zasadniczej dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich,
  • - projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi,
  • - kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana).

Opłaty związane z wykonanie usługi:

W przypadku lokalizacji zjazdu publicznego* obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

*zjazd publiczny - zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego,hotelowego,przemysłowego, handlowego lub magazynowego.

Maksymalny termin wykonania usługi:

 Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
 

Dla decyzji na zjazd odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

mgr inż. Małgorzata Manna - Główny Specjalista ds. uzgodnień zmian w pasie drogowym