Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:

Zatwierdzenie w formie pisemnej.

Podstawa prawna wykonania usługi:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U.z 2003r. Nr 177, poz. 1729)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem organizacji ruchu, który powinien zawierać zawierać:

1) plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7)nazwisko i podpis projektanta. 2. W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

1) opis techniczny zawierający charakterystykę robót;

2) powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

3) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

3. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

4. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

1) komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem p.3;

3) komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;

4) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt - w przypadku projektów obejmujących wyłącznie teren miasta Nowego Sącza opiniowanie odbywa się przez zatwierdzenie projektu,

5) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.

4. Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego, o którym mowa w § 5 ust. 2.

5. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1) dołączenia do projektu:

a) profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

b) danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;

2) złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Opłaty związane z wykonanie usługi:

Na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku - (Dz. U. z 2006 r. Nr 225/06, poz. 1635) (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w/w ustawie o opłacie skarbowej).

Maksymalny termin wykonania usługi:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

mgr inż. Grzegorz Mirek – Dyrektor