Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:

 Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2005r Nr 108, poz. 908 ze zm.) - szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65.

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

1. Wniosek należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg, co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą i powinien on zawierać w szczególności:

 • - imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • - rodzaj i nazwę imprezy;
 • - informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 • - informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy; 
 • - wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • - podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • - szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
 • - wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia; 
 • - program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw; 
 • - plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3; 
 • - zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; 
 • - pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Opłaty związane z wykonanie usługi:

Dwie stawki opłaty skarbowej:

 • - na wykonywanie działalności gospodarczej - 433zł,
 • - pozostałe - 48zł

 Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225/06, poz. 1635) (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w/w ustawie o opłacie skatowej).

Maksymalny termin wykonania usługi:

 Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie .Odwołanie składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

mgr inż Jacek Krzak – Zastępca Dyrektora ds. Administracji Drogowej