Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zajęcie pasa drogowego

Opis formy wykonania usługi:

Decyzja administracyjna

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą:

1. prowadzenie robót w pasie drogowym,    

2. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

Wykaz wymaganych dokumentów lub ich kopii niezbędnych do wykonania usługi:

Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:

1. imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,

2. cel zajęcia pasa drogowego,

3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,

4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy - z podaniem jej wymiarów,

2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

1. projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,

2. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Rodzaj i wysokość opłat związanych z wykonaniem usługi:

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i Uchwała Nr XXXVI/428/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 16 listopada 2004r.

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego przedstawiono w załączniku Taryfikator opłat za zajęcie pasa drogowego

Informacja nt. możliwości sprawdzania stanu sprawy

Telefonicznie lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Informacja nt. sposóbu złożenia dokumentów:

Pisemnie pocztą lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Informacja nt. formy odbioru dokumentu kończącego postępowanie:

Pisemnie pocztą lub w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Maksymalny termin wykonania usługi:

30 dni

Opis trybu odwoławczego:

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imiona,nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

inż. Elżbieta Żytkowicz - Specjalista ds. kontroli i zamieszczania reklam w pasie drogowym

inż. Jan Przyborowski - Starszy Specjalista ds. zajęcia pasa drogowego