Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia

Forma wykonania usługi:

Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę

- określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia

2. Do wniosku należy załączyć:

-  plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany .

Opłaty związane z wykonanie usługi:

Bez opłat

Maksymalny termin wykonania usługi:

 30 dni

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

mgr inż. Małgorzata Manna - Główny Specjalista ds. uzgodnień zmian w pasie drogowym