Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!
Pasek tła

MZD A-18: Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

Wniosek zainteresowanego  powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę
  2. określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia

         Do wniosku  należy załączyć:

  1. plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany
  2. warunki inwestorów sieci i infrastruktury technicznej

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

Nie dotyczy

IV. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

30dni

V. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VI. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

inż. Michał Rapacz – Starszy Specjalista ds. Administracji Drogowej wew.151/ e-mail: mrapacz@mzd.nowysacz.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

Art.39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń i infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub liniach rozgraniczających na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!