Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!
Pasek tła

MZD A-08 Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi publiczne pozostających w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wystosowanie wniosku do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie w drodze decyzji nabycia wnioskowanego terenu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

Wniosek zawierający mapę z zaznaczeniem nieruchomości zajętej pod drogę publiczną  i aktualny na dzień 31.12.1998r., dowód własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną – odpis księgi wieczystej.

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

Brak opłat

 

IV. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:

Dokument potwierdzający własność gruntu zajętego pod drogę na dzień 31.12.1998 r.

 

V. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

W formie pisemnie bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, drogą pocztową, elektronicznie ePUAP lub Biurze Obsługi Mieszkańców

 

VI. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Zależny od możliwości finansowych MZD w danym roku budżetowym

 

VII. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

mgr inż. Daniel Kosiński – Kierownik Działu Administracji Drogowej wew. 152 e-mail: dkosinski@mzd.nowysacz.pl

Usługi geodezyjne: podziały działek  – zlecanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) uprawnionym firmom geodezyjnym

 

VIII PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

Ustawa z 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  (Dz. U. z  1998r.

Nr 133.,  poz. 872 z późn. zm.) – art.73 ust.2

 

IX INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi – ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!