Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!
Pasek tła

MZD A-12: Wydawanie decyzji na lokalizację lub przebudowę zjazdu

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja administracyjna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię
  2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu

Do wniosku należy załączyć:

  1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległej do drogi publicznej,
  2. kopię mapy zasadniczej dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich,
  3. projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi,
  4. kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana).

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

W przypadku lokalizacji zjazdu  obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

IV. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

Do 30dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

V. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

VI. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

inż. Michał Rapacz – Starszy Specjalista ds. Administracji Drogowej wew. 151/ mrapacz@mzd.nowysacz.pl

VII. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

Art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470)

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!