Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

MZD-A-17: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.450 z późn. zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 64 – art. 64i.

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego składa wniosek o jego wydanie  odpowiednio do kategorii zezwolenia na formularzu według wzoru określonego w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia:  Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wniosek o wydanie zezwolenia:

1) kategorii I określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) kategorii II–IV określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) kategorii V określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Zezwolenie Pojazdy nienormatywne Drogi
Kategoria I o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m; publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad
Kategoria II o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; Publiczne

 

Kategoria III o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m, o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m; Krajowe
Kategoria IV o szerokości nieprzekraczającej: 3,4 m dla drogi jednojezdniowej, 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S, o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach, o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych; Publiczne
Kategoria V o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–IV, o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu

Opłaty związane z wykonanie usługi:

Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty (opłatę nosi się przed wydaniem zezwolenia, potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego :

 1. w kategorii I – 100 zł
 2. w kategorii II:
 3. a) 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 4. b) 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 5. c) 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 6. d) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
 7. w kategorii III:
 8. a) 500 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 9. b) 1000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 10. c) 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 11. d) 3000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
 12. w kategorii IV:
 13. a) 800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 14. b) 1600 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 15. c) 3200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 16. d) 4800 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
 17. w kategorii V:
 18. a) 500 zł – dla zezwolenia wydanego na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego nacisk na osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
 19. b) 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

Maksymalny termin wykonania usługi:

Zezwolenie kategorii I – po uiszczeniu opłaty, 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

Zezwolenie kategorii II – po uiszczeniu opłaty, 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

Zezwolenie kategorii III – po uiszczeniu opłaty, 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

Zezwolenie kategorii IV – 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, ( zgodnie z art. 64c ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Podmiot posiadający zezwolenie kategorii IV, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie
i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu.

Zezwolenie kategorii V– 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w I instancji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

mgr inż. Katarzyna Stanek- Miłkowska – Starszy Specjalista ds. Ewidencji Dróg i Mostów

 

Wniosek – kat. I

Wniosek – kat. II-IV

Wniosek – kat. V

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!