Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego na terenie Miasta Nowego Sącza

MIASTO NOWY SĄCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego   Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu[…] Czytaj dalej

Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego na terenie Miasta Nowego Sącza

MIASTO NOWY SĄCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego   Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu[…] Czytaj dalej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 Miasto Nowy Sącz, jako Beneficjent projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego; pn.: „Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu[…] Czytaj dalej

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km 0+280 – 0+370

                                       Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację w wysokości 133 200,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy[…] Czytaj dalej

„Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km 0+534,60 – odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

                                                    Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul.[…] Czytaj dalej

Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu

                                       Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu”   DOFINANSOWANIE                                        37 000 000,00[…] Czytaj dalej

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+702 do 0+902 (w tym przejście dla pieszych w km 0+802,00 ul. Lwowskiej) w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

                                              Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+702 do 0+902 (w tym przejście dla pieszych w[…] Czytaj dalej

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1601K w km od 0+236,00 do 0+355,00 ulicy Hallera z ul. Kochanowskiego w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

                                      Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 172 480,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1601K w km od 0+236,00 do 0+355,00 ulicy Hallera z ul. Kochanowskiego w[…] Czytaj dalej

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+000 do 0+100, ulicy Generała Bora Komorowskiego z ul. Nawojowską w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

                                             Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 212 202,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+000 do 0+100, ulicy Generała Bora Komorowskiego z ul. Nawojowską w[…] Czytaj dalej

Przewiń na górę