MZD-A-19: Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi

  I FORMA WYKONANIA USŁUGI: Decyzja administracyjna II WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi W przypadku spółki cywilnej kserokopia umowy spółki zarejestrowana we Właściwym Urzędzie Skarbowym. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez[…] Czytaj dalej

MZD A-08 Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi publiczne pozostających w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: Wystosowanie wniosku do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie w drodze decyzji nabycia wnioskowanego terenu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.   II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zawierający mapę z zaznaczeniem nieruchomości zajętej pod drogę[…] Czytaj dalej

Zasady obsługi stron

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że nie prowadzi bezpośredniej obsługi stron. Przyjmowanie stron w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 odbywa się tylko i wyłącznie w sytuacja tego wymagających i po wcześniejszym[…] Czytaj dalej

MZD-A-17: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Forma wykonania usługi: Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.450 z późn. zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 64 – art. 64i. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Podmiot[…] Czytaj dalej

MZD-A-4: Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi:Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie.Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 Punkt obsługi klienta strefy płatnego parkowania: Nowy Sącz, Rynek 22 (wejście[…] Czytaj dalej

MZD-A-5: Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:Zatwierdzenie w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem[…] Czytaj dalej

MZD-A-6: Rozpatrywanie wniosków dotyczących odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem dróg.

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna wykonania usługi:Kodeks Cywilny Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy, datę i godzinę zdarzenia, wskazanie kierunku poruszania się i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia,[…] Czytaj dalej

Przewiń na górę