Welcome to Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu   Click to listen highlighted text! Welcome to Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Załatw Sprawę

Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi: Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie.Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Punkt obsługi klienta strefy płatnego parkowania: Nowy Sącz, Rynek 22 (wejście od ul. ks. Piotra Skargi) tel.: 18-473-69-03 Podstawa prawna wykonania usługi: […]

Budowa, przebudowa i remonty zjazdów z ulic

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) – art.29 Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Do wniosku należy załączyć: kopię dokumentu potwierdzającego tytuł […]

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1990 ze zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg, co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą i powinien on zawierać w szczególności: imię, nazwisko lub […]

Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi:Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie.Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Punkt obsługi klienta strefy płatnego parkowania: Nowy Sącz, Rynek 22 (wejście od ul. ks. Piotra Skargi) tel.: 18-473-69-03 Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia […]

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:Zatwierdzenie w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem organizacji ruchu, który powinien zawierać zawierać: plan orientacyjny […]

Rozpatrywanie wniosków dotyczących odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem dróg.

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna wykonania usługi:Kodeks Cywilny Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy, datę i godzinę zdarzenia, wskazanie kierunku poruszania się i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia, określenie przyczyny wystąpienia szkody, podanie prędkości poruszającego się […]

Korzystanie z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza przez przewoźników.

Forma wykonania usługi:Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza w formie pisemnej oraz zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowych. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 58 z póżn. zm.), Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2016), Ustawa z dnia 14 czerwca […]

Uzgadnianie podziałów oraz scaleń działek zajętych pod drogi publiczne

Opis formy wykonania usługi:Dokonywanie uzgodnień projektów podziałów i scaleń działek zajętych pod drogi publiczne. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 725. z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663) Wymagane dokumenty do wykonania […]

Udostępnienie informacji publicznej dot. dróg publicznych

Opis formy wykonania usługi:Udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2018r.poz.1330 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek strony z określeniem potrzeb i koniecznych danych w tym: oznaczenie wnioskodawcy (możliwość podania telefonu kontaktowego) oczekiwania wobec MZD dot. udostępniania informacji publicznej oczekiwania wobec MZD w zakresie sposobu przekazania […]

Wydawanie oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068  z późn. zm.) – art.34 ust.3 pkt.3b Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu Do wniosku należy załączyć: plan sytuacyjny w skali 1:1.000 […]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!