Click to listen highlighted text!

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Forma wykonania usługi: Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.450 z późn. zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 64 – art. 64i. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego składa wniosek o jego wydanie […]

Zasady obsługi stron

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że nie prowadzi bezpośredniej obsługi stron. Przyjmowanie stron w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 odbywa się tylko i wyłącznie w sytuacja tego wymagających i po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem MZD. Pracownicy urzędu nie przyjmują stron, które[…]

Budowa, przebudowa i remonty zjazdów z ulic

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) – art.29 Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Do wniosku należy załączyć: kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległej[…]

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1990 ze zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg, co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą i powinien on zawierać w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania[…]

Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi:Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie.Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Punkt obsługi klienta strefy płatnego parkowania: Nowy Sącz, Rynek 22 (wejście od ul. ks. Piotra Skargi) tel.: 18-473-69-03 Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach[…]

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:Zatwierdzenie w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem organizacji ruchu, który powinien zawierać zawierać: plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do[…]

Rozpatrywanie wniosków dotyczących odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem dróg.

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna wykonania usługi:Kodeks Cywilny Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy, datę i godzinę zdarzenia, wskazanie kierunku poruszania się i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia, określenie przyczyny wystąpienia szkody, podanie prędkości poruszającego się pojazdu, marki pojazdu i numeru[…]

Korzystanie z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza przez przewoźników.

Forma wykonania usługi:Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza w formie pisemnej oraz zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowych. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 58 z póżn. zm.), Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2016), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego[…]

Uzgadnianie podziałów oraz scaleń działek zajętych pod drogi publiczne

Opis formy wykonania usługi:Dokonywanie uzgodnień projektów podziałów i scaleń działek zajętych pod drogi publiczne. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 725. z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Wniosek wykonawcy podziału działki[…]

Udostępnienie informacji publicznej dot. dróg publicznych

Opis formy wykonania usługi:Udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2018r.poz.1330 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek strony z określeniem potrzeb i koniecznych danych w tym: oznaczenie wnioskodawcy (możliwość podania telefonu kontaktowego) oczekiwania wobec MZD dot. udostępniania informacji publicznej oczekiwania wobec MZD w zakresie sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek podpis[…]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!