Click to listen highlighted text!

MZD A-08 Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi publiczne pozostających w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: Wystosowanie wniosku do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie w drodze decyzji nabycia wnioskowanego terenu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zawierający mapę z zaznaczeniem nieruchomości zajętej pod drogę publiczną  i aktualny na dzień 31.12.1998r., dowód własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną – odpis księgi wieczystej. III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat IV. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Dokument potwierdzający własność gruntu zajętego pod drogę na dzień 31.12.1998 r. V. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W formie pisemnie[…]

MZD-A-19: Lokalizacja ogrodzeń od strony dróg publicznych

I OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: Pismo. II PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470) III WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zainteresowanego  powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia          Do wniosku  należy załączyć: szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny) IV RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: BRAK V MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: 30dni VI OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy VII[…]

Zasady obsługi stron

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że nie prowadzi bezpośredniej obsługi stron. Przyjmowanie stron w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 odbywa się tylko i wyłącznie w sytuacja tego wymagających i po wcześniejszym umówieniu się z danym pracownikiem MZD. Pracownicy urzędu nie przyjmują stron, które nie dokonały wcześniejszego umówienia się. Zasady te obowiązują do odwołania. Kontakt z MZD: Numer telefonu: 18 442 79 67 E-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

MZD-A-17: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Forma wykonania usługi: Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.450 z późn. zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 64 – art. 64i. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Podmiot zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego składa wniosek o jego wydanie  odpowiednio do kategorii zezwolenia na formularzu według wzoru określonego w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia:  Rozporządzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wniosek o wydanie zezwolenia: 1) kategorii I[…]

MZD-A-13: Budowa, przebudowa i remonty zjazdów z ulic

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) – art.29 Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Do wniosku należy załączyć: kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległej do drogi publicznej, kopię mapy zasadniczej dla danego terenu zawierającą informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich, projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana). Opłaty związane z wykonanie usługi:W przypadku lokalizacji zjazdu publicznego*[…]

MZD-A-3: Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1990 ze zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg, co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą i powinien on zawierać w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; rodzaj i nazwę imprezy; informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy; informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;  wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw; podpis organizatora lub jego przedstawiciela. Do wniosku[…]

MZD-A-4: Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi:Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie.Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Punkt obsługi klienta strefy płatnego parkowania: Nowy Sącz, Rynek 22 (wejście od ul. ks. Piotra Skargi) tel.: 18-473-69-03 Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)Uchwała Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 listopada 2019r.  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania  oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat.[…]

MZD-A-5: Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:Zatwierdzenie w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem organizacji ruchu, który powinien zawierać zawierać: plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy; plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający: lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;[…]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!