Click to listen highlighted text!

MZD-A-6: Rozpatrywanie wniosków dotyczących odszkodowania za szkody powstałe w związku z utrzymaniem dróg.

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna wykonania usługi:Kodeks Cywilny Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy /możliwość podania telefonu kontaktowego/, jednostki do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy, datę i godzinę zdarzenia, wskazanie kierunku poruszania się i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia, określenie przyczyny wystąpienia szkody, podanie prędkości poruszającego się pojazdu, marki pojazdu i numeru rejestracyjnego (w przypadku szkody rzeczowej); dane o tym, kto jest właścicielem pojazdu, a kto był kierowcą w chwili zdarzenia podanie rozmiaru szkody / według wnioskodawcy /; szkic sytuacyjny wiernie odzwierciedlający sytuację, w której doszło do zdarzenia /uwzględniający m.in.  kierunek poruszania się, dokładne określenie miejsca i przyczynę[…]

MZD-A-7: Korzystanie z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza przez przewoźników.

Forma wykonania usługi:Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Nowego Sącza w formie pisemnej oraz zawarcie umowy na korzystanie z przystanków autobusowych. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 58 z póżn. zm.), Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2016), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2096), Uchwała Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Wymagane dokumenty do wykonania usługi Wniosek o korzystanie z przystanków, Projekt[…]

MZD-A-9: Uzgadnianie podziałów oraz scaleń działek zajętych pod drogi publiczne

Opis formy wykonania usługi:Dokonywanie uzgodnień projektów podziałów i scaleń działek zajętych pod drogi publiczne. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 725. z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Wniosek wykonawcy podziału działki o dokonanie uzgodnienia. Mapa z podziałem nieruchomości z opisem ulicy w obrębie której dokonany jest podział. Opłaty związane z wykonanie usługi:Nie dotyczy. Maksymalny termin wykonania usługi:Do 30 dni. Tryb odwoławczy:Nie dotyczy Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę: mgr inż. Daniel Kosiński – Kierownik Działu Administracji Drogowej –[…]

MZD-A-10: Udostępnienie informacji publicznej dot. dróg publicznych

Opis formy wykonania usługi:Udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Z 2018r.poz.1330 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek strony z określeniem potrzeb i koniecznych danych w tym: oznaczenie wnioskodawcy (możliwość podania telefonu kontaktowego) oczekiwania wobec MZD dot. udostępniania informacji publicznej oczekiwania wobec MZD w zakresie sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek podpis wnioskodawcy Opłaty związane z wykonanie usługi:Jeśli w wyniku udostępniania informacji lublicznej MZD poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępniania lub koniecznością przetworzenia danych od wnioskodawcy zostanie pobrana opłata odpowiadająca tym kosztom. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018r.[…]

MZD-A-11: Wydawanie oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068  z późn. zm.) – art.34 ust.3 pkt.3b Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu Do wniosku należy załączyć: plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 z planowanym sposobem zagospodarowania terenu . Opłaty związane z wykonanie usługi:Bez opłat Maksymalny termin wykonania usługi: Do 30 dni Tryb odwoławczy:Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Imię, nazwisko i stanowisko[…]

MZD-A-13: Wydawanie zgody na budowę, przebudowę lub remont obiektów urządzeń istniejących lub nowych w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) – art.38 ust.2 Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia Do wniosku należy załączyć: plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany Opłaty związane z wykonanie usługiBez opłat Maksymalny termin wykonania usługi:30 dni Tryb odwoławczy:Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Imię, nazwisko i stanowisko osoby[…]

MZD-A-14: Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia

Forma wykonania usługi: Decyzja administracyjna.   Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia Do wniosku należy załączyć: plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany .   Opłaty związane z wykonanie usługi:Bez opłat Maksymalny termin wykonania usługi:30 dni   Tryb odwoławczy:Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.   Imię,[…]

MZD-A-15: Rozpatrywanie wniosków dot. stanu technicznego dróg

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna do wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek Opłaty związane z wykonanie usługi:Brak Maksymalny termin wykonania usługi30 dni Tryb odwoławczyNie dotyczy Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę: mgr inż. Roman Szewczyk – Główny Specjalista ds. Utrzymania Dróg – wew. 193

MZD-A-16: Rozpatrywanie wniosków dot. inwestycji drogowych.

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna do wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z póżn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek Opłaty związane z wykonanie usługi:Brak Maksymalny termin wykonania usługi30 dni Tryb odwoławczyNie dotyczy Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę: mgr inż. Piotr Gumola – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów – wew. 191

MZD-A-1: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Opis formy wykonania usługi: Decyzja administracyjna Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą: prowadzenie robót w pasie drogowym,     umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3 Wykaz wymaganych dokumentów lub ich kopii niezbędnych do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego, cel zajęcia pasa drogowego, lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy, planowany okres zajęcia pasa[…]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!