Click to listen highlighted text!

Informacja nt. dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

Informujemy, iż Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 742 781,85 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”      

Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”   DOFINANSOWANIE           1 717 262,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 459 959,83 zł   W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego, chodniki i  ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej. Ułożone zostaną krawężniki granitowe, ścieki z kostki granitowej oraz obrzeża betonowe. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i[…]

„Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” (ul. Wiśniowieckiego)

                                                       Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293385K na odcinku od km 0+015,00 do km 0+560,30 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Wiśniowieckiego. DOFINANSOWANIE           1 264 593,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    2 560 840,11 zł   Przebudowana zostanie jezdnia, chodniki wraz z krawężnikami na ulicy Wiśniowieckiego od skrzyżowania z ulicą 1 Brygady do ulicy Królowej Jadwigi[…]

Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz. (ul.Broniewskiego)

                                           Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ulica Broniewskiego. DOFINANSOWANIE           2 537 247,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 848 358,72 zł  […]

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych – Budowa nowego Mostu Heleńskiego

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych W celu zapewnienia realizacji POIiŚ w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych. Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji  w systemie realizacji POIiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.   Miasto Nowy Sącz (Beneficjent Projektu) oraz Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu (Jednostka realizująca projekt) realizują projekt pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” w ramach POIiŚ 2014-2020. W związku[…]

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 – Projekt UE

Nr przetargu:271/03/N/17 DATA PRZETARGU: 26.06.2017 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert:30.06.2017 r. 1. Projekt budowlany i wykonawczy (plik skompresowany zip 500MB) UWAGA!!!   NOWY-SKORYGOWANY DRUK OFERTY!!! dołożono rys.nr 1.5.9 branży mostowej projektu wykonawczego zamieszczono decyzję środowiskową zamieszczono dokumentację geotechniczną zamieszczono pytania od wykonawców i odpowiedzi  ogłoszenie o zamówieniu  siwz  siwz-cd  instrukcja wypełniania JEDZ-załącznik nr 2a do siwz  wzór tablicy informacyjnej i pamiatkowej-załącznik nr 6 do siwz  oferta wraz z załącznikami-druki w formie edytowalnej  JEDZ-załącznik nr 2 do siwz w formie edytowalnej  Branża mostowa-rysunek nr 1.5.9 konstrukcyjny dźwigarów łukowych  decyzja środowiskowa  Dokumentacja geotechniczna  zapytania od wykonawców i odpowiedzi z dnia 30.05.17  zapytania od wykonawców i[…]

Budowa Mostu Heleńskiego

„Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-Ti odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Beneficjent: Miasto Nowy Sącz Jednostka realizująca: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o Całkowita wartość projektu: 88 780 849,29 PLN Dofinansowania UE: 75 463 721,89 PLN Inwestycja realizowana jest na terenie Nowego Sącza, wzdłuż drogi krajowej nr 28, w zasięgu drogi krajowej[…]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!